Otázky a odpovědi

Jak zjistím, jestli je pozemek, ke kterému bych chtěl podat návrh, ve svěřené správě městské části Praha-Čakovice?

Pro prověření majetkoprávních vztahů doporučujeme, abyste nás kontaktovali, nejlépe prostřednictvím kontaktního formuláře na těchto stránkách nebo telefonicky u kontaktní osoby, a to na čísle 277003442.

Kde naleznu mapu lokalit, na kterých lze projekty „Počítáme s vámi!” realizovat?

Základní prověření pozemku, ke kterému navrhovatel podává návrh, lze ověřit ZDE. Je ale nutné ho detailněji prověřit ve spolupráci s úřadem, například prostřednictvím kontaktního formuláře, přes e-mail nebo osobní návštěvou na úřadě.

Jakým způsobem mohu v tuto chvíli předložit svůj návrh a v jaké má být podobě?

V tuto chvíli se návrhy ještě nepodávají. Formulář bude k dispozici od 1. března do 10. dubna 2023. Návrh musí obsahovat: a) název b) uvedení lokality, ve které má k realizaci dojít; přesnou adresu nebo číslo pozemku nebo GPS souřadnice; c) odůvodnění předkládaného návrhu (jaký problém bude realizací vyřešen, kolika uživatelů se týká, veřejný přínos projektu); d) popis návrhu: navrhovatel musí ke svému návrhu dodat podklady pro následnou analýzu proveditelnosti. Součástí musí být i prostorové požadavky na realizaci a podrobný popis návrhu; e) kontakt na navrhovatele; f) fotodokumentaci stávajícího stavu; g) očekávanou finanční náročnost (v souladu s článkem 4 pravidel participativního rozpočtu). Vhodnou (nikoliv povinnou) součástí jsou pak grafické podklady (výkresy, vizualizace, typy navrhovaných prvků aj.). Úplná pravidla pro podávání návrhů najdete ZDE. Před podáním návrhu doporučujeme konzultovat na úřadě možnost využití pozemku, k němuž se návrh váže.

Co všechno se dá vybudovat v rámci projektu “Počítáme s vámi!”?

Podané návrhy musí řešit úpravy ve veřejném prostoru, nikoliv v soukromém vlastnictví. Může se jednat o návrhy na oživení veřejných prostranství nebo návrhy z oblasti péče o životní prostředí. Dále návrhy, které podporují komunitní život a aktivní trávení volného času, a návrhy na vytvoření zázemí pro komunitní aktivity a pro neorganizované volnočasové aktivity dětí i dospělých. Zjednodušeně řečeno se jedná o investice trvalého charakteru, které přinesou užitek široké veřejnosti. Více informací o kategoriích návrhů projektů najdete ZDE.

Mám zájem se do projektu „Počítáme s vámi!“ zapojit, budu mít možnost se dozvědět, co přesně je ode mne očekáváno? Chystáte nějaké další setkání s občany, kde nám blíže vysvětlíte, co se bude dít?

Ano, setkání s občany chystáme. Budeme Vás informovat prostřednictvím těchto webových stránek. Zaregistrujte si svoji emailovou adresu ZDE a my vás včas upozorníme.

Můžu se do projektu se svým nápadem přihlásit sám nebo můžeme být skupina lidí?

Návrh může podat pouze fyzická osoba s trvalým bydlištěm v městské části. Nicméně pro zvýšení šance na úspěch je vhodné do svého nápadu zapojit více lidí, kteří návrh podpoří ve veřejném hlasování. Každý navrhovatel může podat maximálně dva projekty.

Jak mám zjistit finanční náklady a proč se mám touto otázkou vůbec zabývat?

Naším záměrem je, aby se občané, kteří se chtějí stát navrhovateli, zamysleli nad svým návrhem ve všech jeho aspektech, tedy i v ekonomickém. Smyslem participativního rozpočtu je rovněž to, že se lidé začnou zajímat, kolik městská část za své aktivity skutečně platí a co vše se musí zohledňovat při nakládání s veřejnými prostředky. Zejména je dobré vyhledat si informace na internetu nebo se obrátit na některého z možných dodavatelů. Přitom je potřeba vzít v úvahu, že pro realizaci jsou na městskou část kladeny daleko vyšší nároky než na soukromou osobu. Ve většině případů město musí používat certifikované produkty a dodržovat předepsané normy. Jestliže budete i tak potřebovat pomoci s určením celkových nákladů, napište na kontaktní email.

Kdo bude rozhodovat o tom, které projekty radnice zrealizuje?

Sami občané. O jednotlivých návrzích budou hlasovat obyvatelé městské části Praha-Čakovice, a to formou elektronického hlasování na těchto stránkách. Úřad u došlých návrhů pouze posoudí jejich proveditelnost, tedy jestli jsou reálně uskutečnitelné a jestli jsou podány v souladu s vyhlášenými podmínkami a legislativou.

Kdo se bude moci zapojit do hlasování? 

Hlasování, tedy rozhodnutí o tom, za co bude utracena částka 600.000 Kč, je na občanech a uživatelích veřejného prostoru městské části Praha-Čakovice, kteří vlastní mobilní telefon. Přes něj totiž bude hlasujícímu zaslán unikátní kód k potvrzení hlasování (podobně, jako je tomu u internetbankingu).

Kdy bude hlasování? A budu moci podpořit více návrhů?

Termín hlasování bude vždy uveden v harmonogramu na těchto stránkách.  Hlasující mohou podpořit více návrhů. Budou rozdělovat dva nebo tři kladné hlasy. 

Jak se určuje pořadí vítězných projektů?

Pořadí projektů určuje počet dosažených kladných hlasů. Projekty budou dle dosaženého pořadí zařazovány do seznamu vítězných projektů a to až do vyčerpání finanční částky na příslušný ročník.

Kdo bude vítězný projekt realizovat?

Vítězné projekty realizuje městská část. Realizace proběhne za podmínek, za kterých městská část realizuje všechny investiční akce, zejména bude potřeba dodržet veškeré zákonné postupy a podmínky.

Jak funguje školní participativní rozpočet?

V letošním roce byl projekt participativního rozpočtu rozšířen i do místní základní školy. Pravidla školního participativního rozpočtu jsou obdobná. Žáci navrhují projekty, které by chtěli v rámci školy realizovat. Ve škole následně uspořádají představení svých projektů zakončené celoškolním hlasováním. Vyberou celkem 5 projektů, které budou zahrnuty do závěrečného hlasování o projektech navržených občany městské části.
Žáci společně s občany v hlasování přidělují dva nebo tři body, celkové pořadí je stanoveno dle celkového počtu hlasů. Městská část garantuje realizaci minimálně jednoho školního návrhu, který získá nejvíce hlasů.