Pravidla participativního rozpočtu Počítáme s vámi (2024)

1. Úvod

Participativní rozpočet je proces, ve kterém místní občané rozhodují, jak bude vynaložena část veřejného rozpočtu. Zapojují se tak přímo do rozhodovacího procesu o využití rozpočtu městské části.

Participativní rozpočtování představuje aktivní začleňování občanů do politického rozhodování na místní úrovni s cílem promítnout do plánů rozvoje městské části aktuální potřeby obyvatel. Občané mají možnost každoročně navrhovat projekty pro zlepšení kvality života, účastní se vzájemných diskuzí nad projekty a zapojují se do realizace vítězných projektů.

Do participativního rozpočtování se zapojují i žáci Základní školy a Mateřské školy Dr. Edvarda Beneše (dále jen ZŠ) prostřednictvím školního participativního rozpočtu. Žáci tak mají možnost ovlivnit svoje školní prostředí a naučit se, jak se připravují a projednávají projekty v praxi.

2. Odpovědnost

2.1. Vyhlašovatelem participativního rozpočtu je městská část Praha – Čakovice.

2.2. Záměr zahájení participativního rozpočtování v městské části, aktuální ročník participativního rozpočtu, výši participativního rozpočtu a pravidla včetně případných změn schvaluje Rada městské části.

2.3. Kontakt pro komunikaci participativnímu rozpočtu je emailová adresa participace@cakovice.cz.

3. Osoby oprávněné podávat návrhy

3.1. Osoby oprávněné podávat návrhy jsou občané městské části Praha – Čakovice starší 18 let a žáci ZŠ, kteří jsou v daném roce zapojeni do projektu školního participativního rozpočtu. Každý občan může podat jeden návrh projektu.

3.2. Za žáky ZŠ je oprávněná podávat návrhy koordinátorka školního participativního rozpočtu, která může podat až 5 návrhů projektů. Pravidla výběru a podávání projektů žáky stanovuje ZŠ v rámci školního participativního rozpočtu.

4. Financování

4.1. Finanční částka vyčleněná z rozpočtu městské části na rok 2023, která bude v rámci participativního rozpočtu určená na realizaci vítězných návrhů, činí minimálně 1 250 000 Kč.

4.2. Minimální uznatelné náklady na jeden projekt jsou 50 000 Kč. Maximální náklady na jeden projekt činí 300 000 Kč včetně DPH, u školních návrhů jsou minimální uznatelné náklady 5 000 Kč a maximální 50 000 Kč včetně DPH.

4.3. Navrhovatelé jsou povinni do návrhu projektu zahrnout i náklady na údržbu po jeho dokončení. Tyto náklady na údržbu by měly být odhadnuty na následující tři roky a jsou započítány do celkových nákladů projektu.

5. Podporované projekty

5.1. Podat lze pouze návrhy projektů, které svým zaměřením spadají do těchto tematických kategorií:

 1. a) péče o životní prostředí a veřejný prostor: podpořeny budou drobné zásahy, které přispívají k oživení veřejných prostranství (např. instalace mobiliáře, herních prvků, zahradnické úpravy) a projekty, které směřují k ochraně přírody a ke zlepšování životního prostředí městské části (např. instalace ptačích budek, krmítek, včelínů, komunitních kompostérů).
 2. b) komunitní život a aktivní trávení volného času: podpořeno bude vytvoření zázemí pro sousedské/komunitní aktivity (např. založení komunitní zahrady) a pro neorganizované volnočasové aktivity dětí, mládeže i dospělých (např. vytvoření míst pro městské sporty).
 3. c) zlepšení volnočasových nebo vzdělávacích aktivit žáků ve školních budovách a areálech ZŠ (platí pouze pro návrhy podané žáky ZŠ v rámci školního participativního rozpočtu).

5.2. Projekt musí být umístěn na pozemcích nebo v budovách, které jsou v majetku či svěřené správě městské části Praha-Čakovice.

5.3. Realizace projektu musí být v kompetenci orgánů samosprávy městské části Praha-Čakovice nebo ZŠ.

5.4. Projekty, které vyžadují pravidelnou údržbu během následujících 3 let, jsou přijatelné za předpokladu, že navrhovatel jasně specifikuje plánované náklady na údržbu v návrhu projektu. K odhadu nákladů na údržbu může využít konzultací s odbornými pracovníky městské části nebo zkušenosti dodavatelů obdobných a již realizovaných projektů.

6. Typy projektů, které nelze v rámci participativního rozpočtu podpořit

6.1. V rámci participativního rozpočtu nelze podat projekty, které:

 1. vyžadují pro realizaci územní rozhodnutí či stavební povolení;
 2. jsou komerční (např. vybudování zahrádky před oblíbenou restaurací/kavárnou);
 3. propagují subjekty komerčního či politického charakteru a produkty, služby nebo činnosti takových subjektů;
 4. mají obvyklou životnost menší než 3 roky;
 5. se týkají dopravních opatření (např. instalace světelných zařízení, přechodů pro chodce, úpravy křižovatek a komunikací ke zklidnění dopravy;
 6. mají charakter jednorázových akcí.

7. Podávání návrhů

7.1. Návrhy na využití participativního rozpočtu se podávají prostřednictvím online formuláře na portálu www.pocitamesvami.cz nebo prostřednictvím tištěného formuláře, který je ke stažení tamtéž.

7.2. Každý návrh musí obsahovat tyto náležitosti:

 1. identifikační údaje navrhovatele a kontakty;
 2. název a krátkou anotaci (výstižný popis projektu, max. 1000 znaků včetně mezer);
 3. jednoznačné umístění projektu (označení pozemku);
 4. podrobný rozpočet na předepsaném formuláři;
 5. v případě projektů s náklady na údržbu je navrhovatel povinen předložit podrobný plán údržby na 3 roky (bude součástí položkového rozpočtu)
 6. fotografie současného stavu místa;
 7. příklady referenčních projektů, nákres či vizualizaci navrhovaného řešení.

7.3. Lhůta pro podávání návrhů projektů je uvedena v bodě 11.1. Na návrhy podané po uplynutí této lhůty nebude brán zřetel.

8. Formální a věcné posouzení návrhů

8.1. Posouzení splnění formálních požadavků spadá do kompetence koordinátora participativního rozpočtu. Jestliže předložený návrh nesplňuje některý z formálních požadavků uvedených v předchozím oddílu, vyzve koordinátor participativního rozpočtu neprodleně navrhovatele na email uvedený v podaném návrhu k odstranění nedostatků. Nedostatky musí být odstraněny ve lhůtě 7 dnů ode dne odeslání výzvy. Dokud nebudou nedostatky odstraněny, nebude návrh zveřejněn na portálu www.pocitamesvami.cz.

8.2. Nebudou-li nedostatky odstraněny v uvedené lhůtě, bude návrh vyřazen z dalšího hodnocení.

8.3. U návrhů, které splnily všechny formální požadavky, prověří odborní pracovníci městské části, zda rozpočet předložený navrhovatelem odpovídá cenám obvyklým. Pokud rozpočet po úpravě odbornými pracovníky městské části bude nižší než minimální částka nebo vyšší než maximální částka určená pro jeden projekt, vyzve koordinátor participativního rozpočtu neprodleně navrhovatele na email uvedený v podaném návrhu k předložení upraveného návrhu a rozpočtu. K úpravě návrhu a rozpočtu musí dojít ve lhůtě 15 dnů ode dne odeslání výzvy. Součástí výzvy bude podrobné vysvětlení sporných částí rozpočtu.

8.4. Součástí kontroly proveditelnosti a položkového rozpočtu bude provedena kontrola tříleté udržitelnosti projektu, tj. náklad na základní údržbu projektu po dobu tří let.

8.5 Náklady na údržbu realizovaných projektů lze snížit nabídkou dobrovolné spoluúčasti navrhovatele, která musí být začleněna do položkového rozpočtu návrhu projektu. Hodnocení spoluúčasti provádí odborní pracovníci městské části a v případě projektu, který bude realizován, je tento závazek smluvně zakotven před zahájením projektu.

8.6. Nebude-li návrh uveden do souladu s rozpočtovými požadavky participativního rozpočtu a předložen ve stanovené lhůtě, bude z dalšího hodnocení vyřazen.

 1. Hlasování o návrzích

9.1. Hlasovat o návrzích na využití participativního rozpočtu městské části může každý, kdo se registruje na portálu www.pocitamesvami.cz.

9.2. Hlasovat je možné pouze elektronicky prostřednictvím formuláře na portálu www.pocitamesvami.cz.

9.3. Každý hlasující může hlasovat pouze jednou. Jakékoliv porušení pravidel hlasování má za následek vyloučení hlasů a jejich nezapočítání do celkových výsledků.

9.4. Každý hlasující může podpořit nejméně dva a nejvýše tři různé projekty.

9.5. Pořadí vítězných návrhů bude stanoveno na základě součtu všech udělených hlasů. Celkové náklady na všechny vítězné návrhy nesmí překročit výši finančních prostředků vyčleněných podle bodu 4.1.

9.6. Tato pravidla zaručují, že bude realizován minimálně jeden vítězný návrh podaný v rámci školního participativního rozpočtu žáky ZŠ a dále v každé ze čtyř níže uvedených lokalit městské části minimálně další jeden projekt podaný občanem městské části. Těmito lokalitami jsou: I. “staré Čakovice”, II. “nové Čakovice/sídliště”, III. “Miškovice”, IV. “Třeboradice”. Hranice lokalit I.-IV. jsou vymezeny následující mapou:

9.7. V případě, že dva a více návrhů získají stejný počet hlasů, bude přednostně podpořen projekt s nižším rozpočtem.

9.8. V případě, že dva a více návrhů získají stejný počet hlasů a zároveň budou mít stejný rozpočet, rozhodne o jejich pořadí los.

10. Realizace projektů

10.1. Realizátorem vítězných návrhů je městská část nebo ZŠ.

10.2. Městská část si vyhrazuje právo nerealizovat projekt, jehož skutečné (vysoutěžené) náklady překročí o více než 20 % částku uvedenou v rozpočtu předloženém navrhovatelem.

10.3. V odůvodněných případech si městská část vyhrazuje právo vybraný projekt nerealizovat nebo po předchozím souhlasu navrhovatele zcela nebo částečně změnit. Důvody pro zamítnutí realizace konkrétního projektu nebo jeho změny městská část oznámí prostřednictvím portálu www.pocitamesvami.cz a bude informovat navrhovatele prostřednictvím emailu uvedeného v registračním formuláři.

10.4. V případě většího počtu vítězných návrhů v jedné lokalitě nemusí být vítězný návrh na druhém a dalším místě podle součtu hlasů realizován z důvodu naplnění pravidla uvedeného v bodě 9.7.

10.5. Pokud jsou dva nebo více vítězných návrhů neslučitelné (místně nebo časově), bude realizován projekt s větším počtem získaných hlasů.

10.6. Výběrem návrhu v hlasování nevzniká právní nárok na realizaci projektu.

11. Harmonogram

11.1 Harmonogram jednotlivých fází participativního rozpočtu městské části Praha-Čakovice je uveden v následující tabulce a bude vždy v časovém předstihu upřesněn:

OBDOBÍ FÁZE
březen a duben 2024 podávání návrhů od 1. března do 12. dubna
duben 2024 kontrola a posouzení návrhů po formální i odborné stránce a představení došlých návrhů
květen 2024 zahájení hlasování 1. května, hlasování otevřené do 31. května 2024
červen 2024 ukončení hlasování a vyhlášení výsledků
červenec 2024 a dále realizace

12. Obecná ustanovení

12.1. Z účasti v participativním rozpočtování nevzniká navrhovateli žádný nárok na úhradu jakýchkoliv nákladů, které v souvislosti s tím vynaložil, ani nárok na jakoukoliv odměnu, bude-li jím předložený návrh vybrán k realizaci.

12.2. V případech, kdy je nutné pro realizaci návrhu ze strany městské části, aby získala licenci k užití návrhu jako autorského díla, jsou navrhovatelé srozuměni a souhlasí s tím, že budou vyzváni k uzavření bezúplatné licenční smlouvy. Pokud licenční smlouva nebude uzavřena, projekt nebude realizován.

12.3. O sporných otázkách týkajících se realizace projektů, stejně jako o otázkách týkajících se nejasností při výkladu těchto Pravidel, o otázkách týkajících se upřesnění Pravidel a o dalších otázkách, které tato Pravidla výslovně neupravují, rozhoduje Rada městské části Praha-Čakovice.

12.4. Městská část si vyhrazuje právo v odůvodněných případech konkrétní podané návrhy odmítnout a nezařadit je do závěrečného hlasování nebo vítězné návrhy nerealizovat nebo realizaci participativního rozpočtu zrušit.

12.5. V případě, že navrhovatel nemá zajištěnu dostatečnou finanční rezervu na údržbu, může městská část požadovat dodatečné záruky nebo opatření k zajištění udržitelnosti projektu po jeho dokončení.